Pedagog to nie rzemieślnik, pedagog to twórca.
Pedagog to nie kuglarz, pedagog to artysta.
Twórca nigdy nie powiela sposobów działania,
Twórca nigdy nie otwiera tym samym kluczem różnych osobowości, ani tym bardziej nie czyni tego wytrychem.
Twórca stara się odejść od utartych schematów.

( M. Śnieżyński )

PEDAGOG  SZKOLNY - mgr Beata Szymańska
jest do dyspozycji uczniów, rodziców oraz nauczycieli w godzinach pracy:

dzień tygodnia       godziny

 poniedziałek

   8.00 - 11.00

 wtorek

   8.45 - 11.45

  13.30 - 13.40

 środa

   10.35 - 11.30

  13.30 - 15.30

 czwartek

   9.50 - 11.30

  12.30 - 15.30

 piątek

   8 .00 - 11.00

 

PSYCHOLOG SZKOLNY - mgr Agnieszka Koprowska

Poniedziałek: 8.30 -15.15
Wtorek: 13.00 -15.15

Gabinet pedagoga znajduje się na parterze budynku Szkoły Podstawowej sala nr 4.

Zadania pedagoga szkolnego
Pedagog szkolny (wg "Encyklopedii pedagogicznej") to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.
Jednak głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.
Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r.:
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

§ 23. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


data aktualizacji strony:    14 maja 2024r. 20:23:17
Copyright © 2013. All Rights Reserved