P R O G R A M
Profilaktyczno-Wychowawczy
Zespołu Szkół w Mielnie na lata 2014 - 2017

1. Wstęp.

Program profilaktyczno – wychowawczy obejmuje ogół działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się dzieci i młodzieży oraz całokształt świadomych, zamierzonych i specyficznych działań osób (wychowawców), których celem jest osiągnięcie względnie trwałych zmian w osobowości jednostki (wychowanka).
Program zakłada podmiotowe traktowanie ucznia, poszanowanie godności osobistej, wspomaganie i umożliwianie wszechstronnego rozwoju wychowanków co jest jednym z najważniejszych zadań wychowawczych.
Program stanowi wytyczne do pracy wychowawczej dla dyrektora szkoły, wychowawców klas i nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego, samorządów uczniowskich, pracowników niepedagogicznych oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły.
Realizacja zadań programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych skierowanych do uczniów Szkoły.
Program profilaktyczno- wychowawczy Zespołu Szkół w Mielnie powstał jako modyfikacja dotychczasowych programów obowiązujących w SP i Gimnazjum, które tworzą naszą placówkę.
Obecnie stworzony program przypomina poprzednie, jednakże zawarte są w nim doświadczenia wyciągnięte z dotychczasowej praktyki. Oparcie programu profilaktyczno-wychowawczego o programy do tej pory obowiązujące w naszych szkołach ma swoje uzasadnienie w tym, że zarówno wyniki edukacyjne jak i wychowawcze uznajemy za na tyle zadowalające, aby kontynuować dotychczasowe praktyki w zbliżonej formie.
Tworząc jednolity program profilaktyczno-wychowawczy zarówno dla Szkoły Podstawowej jak i dla Gimnazjum wyszliśmy z założenia, że wychowanie i profilaktyka jako proces ciągły, którego oddziaływaniu poddawane jest dziecko przez okres całej edukacji szkolnej wymaga, aby program profilaktyki dla szkoły podstawowej był spójny z programem profilaktycznym gimnazjum.
Cele i zadania profilaktyczne do realizacji są wspólne zarówno dla szkoły podstawowej jak i gimnazjum, różnią się jedynie doborem środków i metod realizacji odpowiednich do wieku uczniów. W oparciu o program profilaktyczno-wychowawczy Zespołu Szkół tworzymy co roku plan działań profilaktyczno-wychowawczych osobno dla szkoły podstawowej i gimnazjum, który jest zróżnicowany właśnie pod względem środków i metod realizacji w zależności od poziomu edukacji uczniów, do których jest skierowany.
Monitorowanie środowiska szkolnego i pozaszkolnego (rodzinnego) oraz analiza naszych spostrzeżeń w tych zakresach pozwoliła również na dostosowanie programu profilaktyczno-wychowawczego do naszych aktualnych potrzeb i przewidywanych w przyszłości. Rodzice oczekują od Szkoły bogatej oferty zajęć dydaktycznych i zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania . Społeczność lokalna oczekuje od Szkoły zapewnienia bezpiecznych warunków edukacyjnych i wychowawczych oraz promowania zdrowego stylu życia.
Sprostanie wszystkim oczekiwaniom wymaga wspólnego planowanego działania.

2. Prawne podstawy programu.

Wykaz aktów prawnych zobowiązujących szkołę do prowadzenia działań profilaktycznych:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra edukacji i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 ze zmianami).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. poz. 17 )
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity – Dz. U. z 2002r.Nr 147, poz. 1231; Dz. U z 2007r. Nr 70, poz. 473)
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. ( Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz.1485 z późniejszymi zmianami: DZ. U. z 2006r. Nr 7 poz. 47 i 48 ; Dz. U. z 2006r Nr 66 poz.469; Nr 120 po. 826
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 ( tekst jednolity: Dz.u. z 2002r.Nr11,poz.109 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem ( Dz. U. Nr 26 z 2003r., poz.226 )
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11 poz. 114).

3. Diagnoza problemów występujących w naszej szkole.

 • 3.1. Analizy problemów występujących w naszej szkole dokonujemy na podstawie:
  • rozmów indywidualnych i wywiadów prowadzonych z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami bieżących obserwacji zachowań uczniów na lekcjach, podczas przerw, zajęć świetlicowych, a także na wycieczkach oraz imprezach pozaszkolnych, analizy sukcesów i niepowodzeń szkolnych dokonywanej systematycznie podczas roku szkolnego
  • analizy dokumentacji dotyczącej diagnozowania, monitorowania oraz podejmowania interwencji wychowawczej, którą stanowią: dzienniki lekcyjne, klasowe zeszyty uwag, protokoły posiedzeń zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zespołu ds. profilaktyki, dokumentacja pedagoga i psychologa, notatki służbowe
  • informacji uzyskanych od pracowników instytucji współpracujących ze szkołą ( PPPP w Koszalinie, kuratorzy sądowi, PCPR w Koszalinie, Policja, Straż Gminna, GOPS Mielno),
  • badań ankietowych środowiska szkolnego, rodziców, podczas którego poddajemy badaniu różne sfery środowiska szkolnego i pozaszkolnego uczniów
 • 3.2. Analiza informacji dotyczącej sytuacji wychowawczej w szkole pozwoliła wyodrębnić podstawowe problemy występujące w szkole:
  • naruszanie dyscypliny szkolnej,
  • agresja rówieśnicza, szczególnie słowna,
  • ryzyko kontaktu naszych uczniów ze zjawiskami patologicznymi, substancjami psychoaktywnymi w sezonie letnim,
  • zachwianie poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły sygnalizowane przez niektórych uczniów,
  • niedostateczne zaangażowanie części rodziców w sprawy szkolne swoich dzieci,
  • niedostateczne umiejętności wychowawcze rodziców,
  • trudna sytuacja bytowa części rodzin wpływająca negatywnie na funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym.

4. Partnerzy w realizacji programu i posiadane zasoby.

 • 4.1. Realizatorzy, partnerzy programu
  • grono pedagogiczne,
  • rodzice,
  • pedagog szkolny,
  • psycholog szkolny,
  • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
  • Straż Gminna i Policja,
  • Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • Gminna komisja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • kuratorzy sądowi,
  • pracownicy świetlic środowiskowych,
  • Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • pielęgniarka środowiskowa,
  • stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie gminy,
  • PCPR Koszalin.
 • 4.2. Zasoby
  • baza szkoły - dobrze wyposażone sale lekcyjne, sala komputerowa, hala sportowa, boiska szkolne, dostępność basenów pływackich, monitoring pomieszczeń szkolnych i otoczenia szkoły,
  • doświadczona kadra pedagogiczna,
  • środki materialne (komputery, telewizory, odtwarzacze video, DVD, ekrany i rzutniki multimedialne),
  • zestaw programów profilaktycznych DVD i lektur specjalistycznych,
  • wsparcie finansowe ze strony władz gminy,
  • aktywni, angażujący się w działalność szkoły rodzice.

5. Założenia ogólne i cele programu.

 • 5.1. Cel długofalowy.
  Poprzez stałą i systematyczną pracę edukacyjną, wychowawczą i profilaktyczną rady pedagogicznej, rodziców, uczniów, instytucji współpracujących ze szkołą, stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia w wymiarze intelektualnym, etycznym, emocjonalnym społecznym i zdrowotnym, a także eliminowanie i zapobieganie zachowaniom niepożądanym.
 • 5.2. Cele szczegółowe.
  • I. W zakresie profilaktyki
    Wzmocnienie czynników chroniących i osłabienie czynników ryzyka m.in. poprzez motywowanie do osiągania jak najlepszych wyników w nauce i zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, stworzenie warunków do harmonijnego rozwoju osobowości, zainteresowań, rozwoju aktywności poznawczej i społecznej uczniów poprzez stworzenie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, kultywowanie tradycji, praca wychowawcza w oparciu o autorytety, wychowanie patriotyczne – działania wzmacniające oddziaływania profilaktyczne.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona przed negatywnymi wpływami środowiska.Uruchomienie stałych form wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.Wykorzystywanie działań o charakterze proekologicznym w pracy wychowawczej i profilaktyce.
 • 5.3. Do czynników chroniących, zaliczyliśmy:
  • silne więzi emocjonalne z rodzicami,
  • motywowanie do osiągania jak najlepszych wyników w nauce oraz zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,
  • szacunek dla norm, wartości i autorytetów,
  • wysoki poziom kompetencji społecznych uczniów,
  • pielęgnowanie tradycji rodzinnych, świątecznych, religijnych,
  • rozwijanie zainteresowań poprzez udział w różnorodnych formach zajęć pozalekcyjnych.
 • 5.4. Do czynników ryzyka zaliczyliśmy:
  • negatywny wpływy środowiskowe (rodziny dysfunkcyjne),
  • brak zainteresowania ze strony rodziców funkcjonowaniem dziecka w środowisku szkolnym,
  • niskie umiejętności wychowawcze rodziców,
  • ubóstwo, bezrobocie, emigracja rodziców za pracą,
  • niskie wyniki w nauce, drugoroczność,
  • negatywne wpływy grupy rówieśniczej,
  • negatywny wpływ młodzieży przebywającej na naszym terenie w czasie wakacji,
  • łatwość zdobywania substancji psychoaktywnych, szczególnie podczas sezonu turystycznego,
  • wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych.
  • II. W zakresie wychowania:
    Realizacja wartości wychowawczych:
    • szacunek dla języka ojczystego, kultury i tradycji narodowej
    • tolerancja wobec różnych poglądów, kultur, postaw i przekonań
    • uczciwość , szczerość, prawdomówność, rzetelność i odpowiedzialność
    • poznawanie i doskonalenie własnej osobowości
    • umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności
    • pomoc potrzebującym ( wolontariat )
    • pomoc potrzebującym ( wolontariat )
    Realizacja priorytetów Szkoły:
    • organizacja procesu rozwoju ucznia ukierunkowana na jego sukces
    • działania wychowawcze sprzyjające efektywnej nauce
    • integracja ze środowiskiem lokalnym i promowanie w nim swojej działalności
    Realizacja głównych celów wychowawczych:
    • zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia
    • kształtowanie postaw twórczych
    • stworzenie warunków do efektywnej współpracy z domem rodzinnym ucznia oraz integracji ze środowiskiem lokalnym
    • dostarczanie wzorców osobowościowych stanowiących model do naśladowania i kształtowania poczucia własnej wartości
    • otwarcie na wartości kultur Europy i świata
    Powyższe cele zawierają w sobie następujące działania:
    • rozwijanie samodzielności w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności
    • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje
    • kształtowanie osobowości zdolnej do krytycznego myślenia
    • budowanie atmosfery współpracy i koleżeństwa
    • kształtowanie gotowości do niesienia pomocy innym
    • nauczanie zasad kultury
    • dbałość o kulturę języka
    • pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce
    • wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich umiejętności
    • kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla innych, integracji uczniów w oparciu o dialog i współdziałanie
    • nauka bezpiecznego zachowania na terenie szkoły i poza nią, wykorzystanie całodobowego monitoringu
    • kształtowanie postawy patriotycznej.

6. Metody i formy realizacji programu.

 • działania wychowawców w ramach godzin wychowawczych
 • wprowadzanie przez wszystkich nauczycieli do tematyki swoich przedmiotów elementów programu profilaktyczno-wychowawczego
 • uwzględnianie założeń programu profilaktyczno-wychowawczego we wszystkich zajęciach szkolnych
 • dostosowanie przez wszystkich nauczycieli w ramach prowadzenia zajęć szkolnych przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do odpowiedniej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwienie poznawania świata w jego jedności i złożoności, wspomaganie samodzielności uczenia się, inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywowanie do dalszej edukacji
 • współpraca nauczycieli z pedagogiem i psychologiem szkolnym
 • stworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
 • organizowanie imprez okolicznościowych
 • zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły poprzez sprawnie działający system dyżurów i interwencji oraz monitoring
 • udział w imprezach, konkursach pozaszkolnych,
 • organizowanie zajęć o charakterze profilaktycznym,
 • organizowanie imprez integracyjnych z udziałem uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • praca z rodziną ucznia, konsultacje, porady, warsztaty dla rodziców,
 • wspieranie i aktywizowanie samorządu uczniowskiego i całego środowiska uczniowskiego
 • Praca z uczniem:
  • warsztaty integrujące zespół klasowy, rozwijające kompetencje społeczne,
  • zajęcia z zakresu profilaktyki,
  • zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zajęcia sportowe)
  • stała pomoc psychologiczna i opieka pedagogiczna,
  • angażowanie uczniów ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka do aktywnego uczestniczenia w przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych.
 • Praca z rodzicami:
  • pedagogizacja rodziców w ramach spotkań klasowych,
  • prelekcje i pogadanki z udziałem pedagoga i psychologa,
  • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji przez pedagoga i psychologa szkolnego,
  • udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny,
  • kontynuacja dyżurów kuratora sądowego w ramach punktu konsultacyjnego,
  • budowanie prawidłowych, opartych na wzajemnym poszanowaniu i zaufaniu relacji z rodzicami,
  • wskazywanie na dbałość i znaczenie właściwej formy spędzania czasu wolnego przez dzieci,
  • dbałość o stałe konsekwentne współdziałanie nauczycieli i rodziców w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 • Praca Rady Pedagogicznej:
  • udział nauczycieli w szkoleniowych radach pedagogicznych,
  • współpraca z pedagogiem, psychologiem oraz innymi specjalistami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  • stałe i systematyczne dokształcanie i samodoskonalenie w ramach zespołów wychowawczych i klasowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego.
 • Praca prowadzona przez pracowników niepedagogicznych:
  • zaznajomienie z założeniami programu profilaktyczno-wychowawczego,
  • reagowanie na przejawy negatywnych zachowań i informowanie o tym wychowawcę klasy,
  • wyrażanie swojej opinii na temat oceny zachowania uczniów,
  • wspomaganie nauczycieli w realizowaniu działań profilaktyczno - wychowawczych.
 • Praca samorządu uczniowskiego:
  • inspiruje, inicjuje i organizuje życie kulturalne i intelektualne na terenie Szkoły,
  • reprezentuje potrzeby i oczekiwania środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona nauczycielskiego,
  • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.

7. Realizacja szkolnego programu profilaktyki.

1.

 • Działanie:
  Wzmocnienie czynników chroniących i osłabienie czynników ryzyka - motywowanie do osiągania jak najlepszych wyników w nauce i zapobieganie niepowodzeniom szkolnym
  • Odpowiedzialni:
   wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, pedagog, psycholog
  • Termin realizacji:
   cały rok
  • Sposób realizacji:
   Motywowanie uczniów do udziału w konkursach , olimpiadach szkolnych i pozaszkolnych, promowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów poprzez system stypendialny, pomoc w nauce w formie zajęć dodatkowych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze, repetytoria, wolontariat), diagnozowanie trudności szkolnych, kierowanie na badania do PPPP, realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach, organizowanie pomocy materialnej dla uczniów z rodzin o niskim statusie materialnym. Rozwijanie współpracy z rodzicami - motywowanie rodziców do udziału w życiu szkoły, wprowadzanie partnerstwa w kontaktach z rodzicami i stałe doskonalenie kontaktów pomiędzy rodzicami i szkołą. Podejmowanie działań podnoszących umiejętności wychowawcze rodziców.

2.

 • Działanie:
  Rozwijanie osobowości, zainteresowań, aktywności poznawczej i społecznej uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
  • Odpowiedzialni:
   nauczyciele, pedagog, psycholog
  • Termin realizacji:
   cały rok
  • Sposób realizacji:
   Działalność kół zainteresowań, SKS-u, współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy, rozwijanie kompetencji społecznych uczniów poprzez realizację godzin wychowawczych, wykorzystywanie szkolnej wideoteki profilaktycznej, warsztaty umiejętności społecznych, organizowanie warsztatów i spotkań ze specjalistami spoza szkoły, wspieranie działalności samorządu szkolnego, udział w akcjach i kampaniach o charakterze społecznym.

3.

 • Działanie:
  Kultywowanie tradycji, praca wychowawcza w oparciu o autorytety, wychowanie patriotyczne
  • Odpowiedzialni:
   wychowawcy, wszyscy nauczyciele
  • Termin realizacji:
   cały rok
  • Sposób realizacji:
   Organizowanie imprez okolicznościowych związanych ze świętami państwowymi, religijnymi, rodzinnymi, wykorzystywanie sylwetki patrona szkoły oraz innych wybitnych ludzi w profilaktyce zachowań ryzykownych, podejmowanie współpracy z organizacjami kombatanckimi i innymi o charakterze patriotycznym

4.

 • Działanie:
  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona przed negatywnymi wpływami środowiska, profilaktyka uzależnień
  • Odpowiedzialni:
   wychowawcy, pedagog, psycholog
  • Termin realizacji:
   cały rok
  • Sposób realizacji:
   Stała współpraca pedagoga szkolnego z Policją i Strażą Gminną ( wymiana informacji, interwencje, pogadanki dla uczniów), współpraca z Sądem, kuratorem zawodowym i społecznym, GOPS, świetlicami środowiskowymi, tematy z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i profilaktyki uzależnień realizowane w ramach godzin wychowawczych, udział uczniów w spektaklach profilaktycznych, organizacja zajęć z zakresu profilaktyki podczas rekolekcji, organizowanie spotkań dla rodziców o tematyce uzależnień.

5.

 • Działanie:
  Uruchomienie stałych form wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
  • Odpowiedzialni:
   pedagog, psycholog
  • Termin realizacji:
   cały rok
  • Sposób realizacji:
   Stałe monitorowanie przez pedagoga i psychologa sytuacji wychowawczej w szkole, ścisła współpraca pedagoga i psychologa z nauczycielami i wychowawcami w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, warsztaty, prelekcje, pogadanki, konsultacje dla rodziców i nauczycieli, udzielanie indywidualnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom.

6.

 • Działanie:
  Wykorzystanie działań o charakterze proekologicznym w pracy wychowawczej i działaniach profilaktycznych
  • Odpowiedzialni:
   wychowawcy, opiekun Szkolnego Koła Młodych Ekologów, nauczyciele biologii, geografii
  • Termin realizacji:
   cały rok
  • Sposób realizacji:
   Udział w ogólnopolskich kampaniach ekologicznych, programach badawczych, konkursach, realizacja szkolnych programów, popularyzowanie wiedzy ekologicznej, popularyzacja aktywnego wypoczynku na łonie przyrody- wycieczki do ogrodów, szkółek roślin, na ścieżki przyrodnicze, biwaki, rajdy rowerowe, angażowanie uczniów w prace nad tworzeniem ogrodu wokół szkoły, udział w akcjach ekologicznych na rzecz gminy.

7.

 • Działanie:
  Przestrzeganie norm dobrego zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym
  • Odpowiedzialni:
   wszyscy nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, wychowawcy
  • Termin realizacji:
   cały rok
  • Sposób realizacji:
   Egzekwowanie wśród uczniów właściwych postaw czyli:- okazywanie szacunku w słowach i czynach wobec dorosłych, rówieśników i młodszych - nawykowego stosowania zwrotów grzecznościowych - znajomości i stosowania obowiązujących zasad korzystania z telefonów komórkowych w szkole. Kształtowanie postaw patriotycznych – podejmowanie tematyki na zajęciach poprzez opowiadania, scenki rodzajowe, dramę, rozmowy i pogadanki, prezentacje symboli narodowych i godnego zachowania wobec nich.

8.

 • Działanie:
  Poznanie przez uczniów swoich mocnych i słabych stron oraz praca nad nimi
  • Odpowiedzialni:
   wychowawcy, pedagog, psycholog
  • Termin realizacji:
   cały rok
  • Sposób realizacji:
   Zajęcia, rozmowy, pogadanki i warsztaty o - świadomości własnych wad i zalet - akceptacji siebie - treningu asertywności - wpływie mediów i internetu.

8. Zasady ewaluacji programu:

 • 1. Procedura ewaluacyjna obejmuje:
  • obserwację działań wychowawczych nauczycieli i dyrekcji,
  • rozmowy indywidualne z rodzicami i nauczycielami oraz pracownikami niepedagogicznymi szkoły,
  • analizę problemów zgłaszanych pedagogowi i psychologowi,
  • badania ankietowe kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • analizę sprawozdań półrocznych i rocznych wychowawców, pedagoga i psychologa,
  • formułowania wniosków i rekomendacji,
  • modyfikowanie programu profilaktyczno-wychowawczego.
 • 2. Program profilaktyczno - wychowawczy jest tworzony na okres trzech lat. Corocznie będą uwzględniane w rocznych działaniach profilaktyczno - wychowawczych aktualne priorytety i ewentualne spostrzeżenia z bieżącej analizy i monitorowania realizacji programu.

9. Uwagi końcowe:
Profilaktyka szkolna i wychowanie to oprócz działań wynikających z harmonogramu planu pracy wychowawców i specjalistów szkolnych również „Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych” i wszelkie regulaminy organizujące życie szkolne już istniejące i tworzone w zależności od potrzeb. Program jest skonsultowany z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej Przewodniczący Rady Rodziców

 


data aktualizacji strony: 23 października 2017 r.
Copyright © 2013. All Rights Reserved