Deklaracja Dostępności

 Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

obrazy nie mają atrybutów alternatywnych "alt", strona nie ma atrybutu "lang", brakuje tekstu opisowego do niektórych linków i odnośników, brak etykiet tekstowych formularza kontaktowego. Filmy Video nie posiadają napisów dla osób głuchych, nie można poprawnie wczytać Mapy Google, map placówek medycznych. Starsze dokumenty nie posiadają czcionki bezszeryfowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny ( - raport oceniający).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Tadeusz Kupczyński
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • nr telefonu: 501189113

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie
 • Adres: ul. Lechitów 19, 76-032 Mielno
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 943461986

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie usytuowana jest przy ul. Lechitów 19 w Mielnie. Szkoła składa się z 3 budynków (P - szk. podstawowa, G - byłe gimnazjum, H - hala sportowa). Budynki P i G połączone są 1-łącznikiem na 2-kondygnacji. Budynek (hali sportowej) - H jest połączony korytarzem na 1-kondygnacji z budynkiem -P (szk. podstawowej).

1. Opis dostępności wejść do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynków P i G prowadzą 2 oddzielne kontrolowane wejścia od parkingu i ogrodu z ulicy Lechitów. Do budynku H prowadzą 2 oddzielne kontrolowane wejścia od parkingu przy ulicy Lechitów.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Do budynku G dostępny jest 1 podjazd (z poręczami) dla wózków inwalidzkich, jest możliwość poruszania się na wózku po korytarzu na poziomie parteru. W budynkach G oraz P na pierwsze piętro i do sekretariatu prowadzą 1podwójne schody. Budynek H (parterowy) posiada 1 podjazd z poręczami dla wózków inwalidzkich, jest możliwość poruszania się po korytarzu, parkiecie oraz w pomieszczeniach.

3. Opis dostosowań

W szkole brak jest pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. We wszystkich budynkach brak jest wind do 2kondygnacji, występują progi oraz podwójne schody.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Obok budynku Hali Sportowej jest duży parking dla interesantów, ale bez wyznaczonego oddzielnego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Dojazd do szkoły jest możliwy Busem prywatnej Linii Przewozowej. Przystanek znajduje się na przeciwko szkoły przy ul. Lechitów 19.

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

Na stronie internetowej BIP kontrast spełnia wymagania WCAG-2.1 na poziomie AA++. Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. Jest w 100% "responsywna" w użyciu na urządzeniach mobilnych - dostosowuje się do okna współczesnych przegladarek - można zwiększać/zmniejszać czcionkę za pomocą skrótów klawiszowych (CTRL+),(CTRL-). Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików graficznych, PDF i innych danych podmiotu do wersji dostępnych cyfrowo.

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

W szkole trwają prace termomodernizacyjne i budowlane np. budowa 1podjazdu do budynku P (szk. podstawowej) oraz budowa łazienki WC dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku H -hali sportowej. Przygotowywane są wizualne tablice informacyjne (plany i schematy pomieszczeń w budynkach).

Aplikacje mobilne

 • Nazwa aplikacji: Szkoła aktualnie nie nadzoruje i nie prowadzi żadnych aplikacji mobilnych.; adres URL do pobrania aplikacji:

 


data aktualizacji strony:    16 lipca 2024r. 03:23:17
Copyright © 2013. All Rights Reserved